PRIVACYVERKLARING

Verklaring inzake gegevensbescherming

1 Inleiding tot gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Gegevensbescherming is een prioriteit voor de directie van de AS Arbeitsschutz GmbH. Wanneer u gebruik wilt maken van bepaalde services van onze organisatie, bv. via onze website, dan is daartoe in sommige gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens nodig. U bent dan volgens de wetten inzake gegevensbescherming een “betrokkene” of een “betrokken persoon”.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zoals de naam, aanspreektitel, het telefoonnummer of het e-mailadres van een betrokkene, volgen we altijd de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien er voor de verwerking van persoonsgegevens geen wettelijke grondslag bestaat, dan vragen we in principe de toestemming van de betrokkene voor de benodigde verwerking.

In deze Verklaring inzake gegevensbescherming geven we toelichting bij de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Ook leggen we uw rechten als betrokkene uit.
De AS Arbeitsschutz GmbH heeft diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo breed mogelijke bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Toch kunnen bij het doorsturen van persoonsgegevens via het internet gaten in de beveiliging optreden, en daarom kan een volledige bescherming niet 100% worden gegarandeerd. Daarom heeft elke betrokkene de optie om dergelijke persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons te verstrekken.

2  Terminologie

De hierna gebruikte begrippen volgen de definities van artikel 12 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en §2 van de Duitse privacywet Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). De tekst van de AVG vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE, de tekst van de BDSG hier: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2097.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D__1526977991911

 

3  Contact

De verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

3.1  De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Duitsland
Tel.: 02272 90600
E-mail: info (at) asgmbh.de
Website: www.asgmbh.de

3.2  De Functionaris Gegevensverwerking

Onze Functionaris Gegevensverwerking is:
Volker Beneke (extern)
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Duitsland
Deutschland
Tel.: 02272 90600
E-mail: datenschutz (at) asgmbh.de

Betrokken personen kunnen zich in geval van vragen en klachten over gegevensbescherming direct aan onze Functionaris Gegevensverwerking richten.
Wanneer een betrokken persoon met ons contact opneemt via het contactformulier of per e-mail, dan slaan we deze gegevens, die vrijwillig aan ons zijn verstrekt, op voor het behandelen van het verzoek en voor het geval dat nadere informatie nodig is. Andere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt wanneer de betrokkene daartoe zijn toestemming heeft verleend of wanneer dit zonder bijzondere toestemming wettelijk toegestaan is.
Deze persoonsgegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, behalve dan wanneer vereist door een overheidsinstanties of door de externe Functionaris Gegevensbescherming

3.3  Beveiliging in geval van contactopname

In het kader van de gegevensbeschermingswetten en binnen de technische mogelijkheden doen we al het mogelijke om de veiligheid van de persoonsgegevens van betrokken personen te garanderen. Die gegevens die op onze website worden ingevoerd, worden via het SSL-versleutelingssysteem (Secure Socket Layer) versleuteld naar ons verzonden.
Toch wijzen we erop dat er tijdens een gegevensoverdracht via het internet (bv. bij een correspondentie via e-mail) gaten in de beveiliging kunnen optreden. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen onbevoegde toegang is niet mogelijk.
Om uw gegevens te beveiligen, hebben we technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd die we constant aanpassen aan de stand van de techniek. We garanderen bovendien niet dat onze website op elk moment beschikbaar is: storingen, onderbrekingen of het wegvallen van de website kan niet worden uitgesloten. De door ons gebruikte servers worden regelmatig en zorgvuldig beveiligd.

4  Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer we voor het verwerken van persoonsgegevens de toestemming van de betrokken persoon vragen, dient art. 6 lid 1 punt a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag.
Voor het verwerken van die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de betrokken persoon een van de contractuele partijen is, dient art. 6 lid 1 punt b van de AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van voorbereidende maatregelen voor het sluiten van de overeenkomst.
Indien een verwerking van persoonsgegevens nodig is om een wettelijke verplichting van onze onderneming te vervullen, dan is art. 6 lid 1 punt c van de AVG de wettelijke grondslag.
Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor een belang dat voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon essentieel is, dan dient art. 6 lid 1 punt d van de AVG als wettelijke grondslag.
Indien die verwerking van gegevens nodig is voor het garanderen van gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde partij en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen, dan dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens.

5  Wissing van gegevens en bewaartermijn

Zodra het doel van de persoonsgegevens vervalt, worden de persoonsgegevens van de betrokken persoon gewist of geblokkeerd. De gegevens worden mogelijk daarna nog bewaard indien dit door de Europese of nationale wetgevers voorzien is in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een bewaartermijn vervalt die door de bovenstaande normen is opgelegd, tenzij de gegevens verder moeten worden bewaard voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

6  Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de wervingsprocedure

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten om het wervingsproces te regelen. Deze verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant zijn sollicitatiedocumenten op elektronische manier, bijvoorbeeld per e-mail of via een online formulier, aan ons verstrekt. Indien we een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluiten, dan worden de verstrekte gegevens opgeslagen met als doel de arbeidsrelatie op wettelijke manier te behandelen. Indien we geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na het bekendmaken van de beslissing automatisch gewist, voor zover er voor ons geen andere gerechtvaardigde belangen bestaan. Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld een procedure volgens de Duitse wet “Gleichbehandlungsgesetz” (AGG) inzake gelijke behandeling, zijn.

7  Opmerkingen over het gebruik van deze website

7.1  Verzamelen van algemene gegevens en informatie

We verzamelen gegevens over die personen die onze website bezoeken. We verzamelen automatisch gegevens over hun gebruiksgedrag en hun omgang met de website, en registreren gegevens over hun IT-systeem (computer of mobiele toestel). We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elk bezoek aan onze website (in zogenaamde serverlogboeken). Deze serverlogboeken bevatten de naam en URL van de bezochte website, de datum en tijd van het bezoek, het volume van doorgestuurde gegevens, melding bij gelukte toegang (de “HTTP response code”), het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de verwijzende URL (m.a.w de voordien bezochte website), het IP-adres en de internetprovider.
We gebruiken deze logboekgegevens zonder enig verband te leggen met de betrokken persoon of zonder enige profilering, en met als doel het uitvoeren van een statistische analyse voor bedrijfsdoeleinden, het beveiligen en optimaliseren van onze website, het anoniem registreren van het aantal bezoekers van onze website (traffic), het registreren van de omvang en het soort gebruik van onze website en services, en ook voor factureringsdoeleinden, om het aantal clicks te berekenen die onze partners hebben ontvangen. Op basis van deze gegevens kunnen we gepersonaliseerde en plaatselijke content beschikbaar stellen en kunnen we het data-verkeer analyseren, fouten opspeuren en oplossen, en onze services verbeteren. We behouden ons het recht voor om de logboekgegevens nadien te controleren, met name wanneer er concrete aanwijzingen bestaan dat de website op illegale manier wordt gebruikt. IP-adressen worden slechts beperkte tijd in de logboeken bewaard, wanneer dit nodig is voor beveiligingsdoeleinden of om onze services te verstrekken of om een service te factureren, bv. wanneer de betrokken persoon een van onze producten gebruikt. We bewaren IP-adressen wanneer er een concreet vermoeden van een misdrijf in verband met het gebruik van onze website bestaat.

7.2  Links/doorverbinding naar websites van derde partijen

Als contentprovider in de zin van § 7 lid 1 van de Duitse wet “Telemediengesetz” inzake telemedia, zijn we wettelijk verantwoordelijk voor onze “eigen content”.
Deze content moet apart worden gezien van “externe content” die via snelkoppelingen (“links”) door andere aanbieders worden aangeboden.
Wanneer we voor het eerst de link naar externe content aanmaken, controleren we of er enige civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeit uit deze content.
We controleren de links naar externe content - weliswaar regelmatig maar niet constant - op wijzigingen. Wanneer we vaststellen of door derde partijen erop worden gewezen dat een bepaalde link leidt tot civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dan zullen we de link verwijderen.

8  Rechten van de betrokken persoon

De betrokken persoon kan de hieronder vermelde rechten uitoefenen door zich persoonlijk of per post met eenduidige identificatie te richten aan de hierboven vermelde adressen.

8.1  Recht op informatie

De betrokken persoon kan van ons bevestiging krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over hem verwerken. Zo ja, dan kan deze persoon de volgende informatie vragen:

 1. het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de persoonsgegevens van de betrokken persoon worden of zullen worden verstrekt;
 4. de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien hierover geen concrete informatie beschikbaar is, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;
 5. het bestaan van recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van de gegevens door ons, of recht op bezwaar tegen de verwerking;
 6. het bestaan van recht om een klacht in te dienen bij een bevoegd toezichthouder;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer deze niet bij de betrokken persoon zijn verzameld;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig art. 22 lid 1 en lid 4 van de AVG en - tenminste in deze gevallen - nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

De betrokken persoon heeft het recht om informatie te krijgen over het feit of zijn persoonsgegevens al dan niet aan een derde land of naar een internationale organisatie worden doorgegeven. De betrokkene heeft in dat geval ook het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake dergelijke doorgifte.

8.2  Recht op rectificatie

De betrokken persoon heeft recht op rectificatie en/of vervollediging van de gegevens, voor zover zijn verwerkte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn. We moeten deze rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

8.3  Recht op wissing

De betrokken persoon heeft het recht om van ons te eisen dat we zijn persoonsgegevens onmiddellijk wissen, en wij zijn verplicht om de persoonsgegevens onmiddellijk te wissen in de volgende situaties:

 1. de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor die doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn;
 2. de betrokken persoon trekt zijn toestemming in waarop de gegevensverwerking gebaseerd was volgens art. 6 lid 1 punt a van de AVG of art. 9 lid 2 punt a van de AVG, en er bestaat geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens;
 3. de betrokken persoon maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de gegevensverwerking en er bestaan geen zwaarder wegende, gerechtvaardigde belangen voor de gegevensverwerking, of de betrokken persoon maakt bezwaar tegen de gegevensverwerking op basis van art. 21 lid 2 van de AVG
 4. de persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 5. het wissen van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens Europees recht of volgens het nationaal recht waaraan wij als onderneming onderworpen zijn;
 6. de persoonsgegevens worden in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij verzameld, overeenkomstig art. 8 lid 1 van de AVG.

Indien we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we volgens art. 17 lid 1 van de AVG verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen, dan nemen we - rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten - gepaste maatregelen, ook van technische aard, om de gegevensverwerker die de persoonsgegevens verwerkt erover in te lichten dat de betrokken persoon heeft gevraagd om alle links naar zijn persoonsgegevens en alle exemplaren of duplicaten van deze persoonsgegevens te wissen.

8.4  Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kan de betrokken persoon de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens eisen:

 1. wanneer hij de correctheid van zijn persoonsgegevens aanvecht; de verweking wordt dan lang genoeg beperkt om ons in de gelegenheid te stellen de correctheid van de gegevens te controleren;
 2. wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene weigert om de persoonsgegevens te laten wissen en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens vraagt;
 3. wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of
 4. wanneer de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking volgens art. 21 lid 1 van de AVG en het nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken persoon.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of wegens een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking onder de bovenvermelde voorwaarden wordt opgeheven, dan wordt de betrokken persoon door ons daarover ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

8.5  Recht op overdraagbaarheid

De betrokken persoon heeft het recht om de persoonsgegevens die hij aan een ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en om deze gegevens zonder enige hinder door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, op voorwaarde dat

 1. de verwerking gebaseerd is op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a van de AVG of op artikel 9 lid 2 punt a van de AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 punt b van de AVG, en
 2. de verwerking via een geautomatiseerde procedé gebeurt.

Bij het uitoefenen van zijn recht op overdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 heeft de betrokken persoon het recht om te verkrijgen dat de gegevens direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, voor zover technisch mogelijk.

8.6  Recht op bezwaar

De betrokken persoon heeft op elk moment het recht om, wegens zijn specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen een verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 punt e of f van de AVG gebeurt; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken deze persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8.7  Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit over persoonlijke, hem betreffende aspecten waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of een besluit dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft. Dit geldt niet wanneer het besluit

 1. nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en ons;
 2. wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht dat op ons van toepassing is en wanneer deze wetgeving gepaste maatregelen omvat voor het beschermen van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, of
 3. met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

8.8  Recht op intrekking van een toestemming

De betrokken persoon heeft het recht om een toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8.9  Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien de betrokkene meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens onwettelijk is, dan heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, waar hij werkt of waar de inbreuk is opgetreden.

9  Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens plaats.

10  Andere functies en tools van de website

10.1  Nieuwsbrief

10.1.1 Abonnement op onze nieuwsbrief
Op onze website geven we bezoekers ook de opties om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van onze organisatie. De persoonsgegevens die worden verzameld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, zijn de gegevens die worden ingevoerd in het daartoe voorziene online formulier. De AS Arbeitsschutz GmbH houdt haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte over de aanbiedingen van de organisatie. De nieuwsbrief van onze organisatie kan in principe alleen worden ontvangen wanneer (1) de betrokken persoon over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokken persoon zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Om wettelijke redenen wordt een zogenaamd “double opt-in”-procedé gebruikt waarbij een bevestigingsmail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat door de betrokken persoon is verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van deze nieuwsbrief als betrokken persoon heeft goedgekeurd.
Wanneer een betrokken persoon zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan verzamelen we door de internetserviceprovider verstrekte IP-adres van de betrokken persoon, het gebruikte computersysteem en de datum en tijd van de inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon nadien te kunnen controleren en dient daarom voor onze wettelijke bescherming.
De persoonsgegevens die bij een inschrijving voor onze nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen we per e-mail contact opnemen met de ontvangers van onze nieuwsbrief indien dit nodig is voor de werking van de nieuwsbrief of voor een desbetreffende inschrijving, zoals in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief of bij technische wijzigingen. De persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derde partijen doorgegeven. De inschrijving voor onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon op elk moment worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van die persoonsgegevens die de betrokken persoon ons heeft verstrekt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de toestemming kan worden ingetrokken. Bovendien bestaat de optie om zich direct op onze website uit te schrijven voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan ons te melden.

10.1.2 Tracering van nieuwsbrief
De nieuwsbrieven van AS Arbeitsschutz GmbH bevatten zogenaamde '”webbakens”. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, en die logboekgegevens registeren en analyseren. Op die manier kan een statistische analyse van de doeltreffendheid van een online marketingcampagne worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde webbakens kan AS Arbeitsschutz GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en op welke links in de e-mail de betrokken persoon heeft geklikt.
De persoonsgegevens die door dergelijke webbakens in onze nieuwsbrieven worden verzameld, worden door ons opgeslagen en geanalyseerd om het verzenden van onze nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven. De betrokken persoon heeft op elk moment het recht om de toestemming die hij hiervoor via het double opt-in-procedé heeft verstrekt, in te trekken. Na het intrekken van de toestemming worden de persoonsgegevens door ons gewist. Een uitschrijving uit onze nieuwsbrieven beschouwt AS Arbeitsschutz GmbH automatisch als een intrekking van de toestemming.

10.2  Analysetools

10.2.1 Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
We hebben op onze website een Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) ingebouwd. Google Analytics is een websiteanalysedienst. Websiteanalyse is het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een websiteanalyse-service verzamelt onder andere gegevens over via welke website een betrokken persoon op een andere website is belandt (de zogenaamde “verwijzende URL”), welke pagina's van de website hij bezocht heeft of hoe vaak en hoe lang hij een pagina bezocht heeft. Websiteanalyse wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor een kosten-batenanalyse van online reclame.
De eigenaar van het Google-Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
We gebruiken voor websiteanalyse via Google Analytics de extensie "_gat._anonymizeIp". Met deze extensie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokken persoon door Google afgekort en geanonimiseerd wanneer de betrokken persoon onze website bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.
Het doel van het Google-Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen naar onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om online verslagen op te stellen over de activiteiten op onze website, en om andere services te bieden in verband met het gebruik van onze website.
Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokken persoon. Dankzij dit cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij het bezoeken van een pagina van onze website waarop het Google-Analytics-component is ingebed, wordt aan de browser van het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch door het Google-Analytics-component gevraagd om gegevens door te sturen naar Google voor online analyse. Via dit technische procedé ontvangt Google informatie over de persoonsgegevens, zoals het IP-adres, van de betrokken persoon, waarmee Google onder andere de bron van de bezoeker en zijn clicks kan controleren en daarmee verwante provisies kan factureren.
Via de cookies worden persoonsgegevens opgeslagen, bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de locatie van het bezoek en de frequentie waarmee de betrokken persoon onze website bezoekt. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon, naar Google in de Verenigde Staten gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft de persoonsgegevens die het via dit technische procedé heeft verzameld, onder bepaalde omstandigheden door aan derde personen.
De betrokken persoon kan het plaatsten van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, op elk moment verhinderen door de instellingen van zijn browser aan te passen en de plaatsing van cookies permanent te weigeren. Dergelijke instelling van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de browser of via een ander softwareprogramma worden verwijderd.
Bovendien heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens die door Google Analytics zijn geproduceerd over een bezoek aan onze website, en dit te verhinderen. Daartoe dient de betrokken persoon een add-on voor zijn browser te downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze add-on deelt aan Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens of informatie over het bezoek aan de website aan Google Analytics mogen worden verstrekt. De installatie van deze add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het IT-systeem van de betrokken persoon later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, dan moet de betrokken persoon de add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de add-on door de betrokken persoon of door een andere gemachtigde persoon verwijderd of gedeactiveerd wordt, dan bestaat de mogelijkheid om de add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Meer informatie en het beleid van Google inzake gegevensbescherming kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Meer informatie over Google Analytics vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10.3  Social Media

10.3.1 Facebook
We hebben op onze website componenten van de onderneming Facebook ingebed. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt op het internet, een 'online gemeenschap' waarmee gebruikers onder elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar kunnen praten. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of zorgt ervoor dat de online gemeenschap informatie over zichzelf of over bedrijven bekend kan maken. Via Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere een privéprofiel aanmaken, foto's uploaden en netwerken opbouwen via vriendschapsverzoeken.
De eigenaar van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van betrokken personen buiten de VS of Canada, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij het bezoeken van een pagina van onze website waarop een Facebook-component (een Facebook-plug-in) is ingebed, wordt aan de browser van het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch door het Facebook-component gevraagd om een weergave van het desbetreffende Facebook-component te downloaden vanuit Facebook. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische procedé ontvangt Facebook informatie over welke concrete pagina van onze website door de betrokken persoon is bezocht.
Wanneer de betrokken persoon tegelijkertijd op Facebook is aangemeld, herkent Facebook - telkens wanneer onze website door de betrokken persoon wordt bezocht en tijdens de hele duur van het bezoek aan onze website - welke concrete pagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Deze gegevens worden door het Facebook-component verzameld en door Facebook toegewezen aan het Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de Facebook-knoppen op onze website klikt, bijvoorbeeld op de “Like”-knop of wanneer de betrokken persoon een commentaar achterlaat, dan wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-account van de betrokken persoon en slaat het deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt via het Facebook-component altijd informatie over het bezoek van de betrokken persoon wanneer de betrokken persoon op dat moment ook op Facebook was aangemeld. Dit gebeurt ook wanneer de betrokken persoon niet op een Facebook-component klikt. Indien de betrokken persoon dergelijke doorgifte van deze gegevens aan Facebook niet wenst, kan hij deze doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.
Het beleid van Facebook inzake gegevensbescherming, dat te vinden is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft toelichting bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daar vindt u bovendien toelichting bij de instellingsopties die Facebook biedt voor het beschermen van de privacy van de betrokken personen. Bovendien zijn diverse applicaties beschikbaar waarmee een doorgifte van gegevens aan Facebook wordt verhinderd. Dergelijk applicaties kunnen door de betrokken persoon worden gebruikt om een doorgifte van gegevens aan Facebook te voorkomen.

10.3.2 Google+
We hebben op onze website de Google+-knop als component ingebed. Google+ is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt op het internet, een 'online gemeenschap' waarmee gebruikers onder elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar kunnen praten. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of zorgt ervoor dat de online gemeenschap informatie over zichzelf of over bedrijven bekend kan maken. Via Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere een privéprofiel aanmaken, foto's uploaden en met anderen netwerken via vriendschapsverzoeken.
De eigenaar van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
https://developers.google.com/+/.
Wanneer de betrokken persoon tegelijkertijd op Google+ is aangemeld, herkent Google - telkens wanneer onze website door de betrokken persoon wordt bezocht en tijdens de hele duur van het bezoek aan onze website - welke concrete pagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Deze gegevens worden door de Google+-knop verzameld en door Google toegewezen aan het Google+-account van de betrokken persoon.
Als de betrokken persoon op een van de Google+-knoppen op onze website klikt om een Google+1-aanbeveling te geven, dan wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-account van de betrokken persoon en slaat het deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokken persoon op en maakt deze openbaar overeenkomstig de relevante voorwaarden die door de betrokken persoon zijn geaccepteerd. Een door de betrokken persoon op onze website verstrekte Google+1-aanbeveling wordt nadien samen andere persoonsgegevens, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokken persoon wordt gebruikt, de daarin opgeslagen foto's, opgeslagen en verwerkt en gebruikt in andere Google-services zoals in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, in het Google-account van de betrokken persoon of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op website of in verband met online reclame. Bovendien kan Google het bezoek op onze website koppelen aan andere persoonsgegevens die bij Google zijn opgeslagen. Google slaat die persoonsgegevens op met het doel diverse services van Google te verbeteren of te optimaliseren.
Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie over een bezoek van de betrokken persoon aan onze website, als de betrokken persoon op dat moment ook op Google+ was aangemeld. Dit gebeurt ook wanneer de betrokken persoon niet op een Google+-knop klikt.
Indien de betrokken persoon dergelijke doorgifte van deze gegevens aan Google niet wilt, kan hij deze doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.
Meer informatie over het beleid van Google inzake gegevensbescherming kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie over de Google+1-knop kunt u vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10.3.3 YouTube
We hebben op onze website componenten van de onderneming YouTube ingebed. YouTube is een online videoportaal waarmee video-makers gratis videoclips kunnen publiceren en andere gebruikers deze videoclips gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, zodat zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers of door de gebruikers zelf gemaakte video's via het online portaal te bekijken zijn.
De eigenaar van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
Bij het bezoeken van een pagina van onze website waarop een YouTube-component is ingebed, wordt aan de browser van het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch door de YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden vanuit YouTube. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische procedé ontvangen YouTube en Google informatie over welke concrete pagina van onze website door de betrokken persoon is bezocht.
Wanneer de betrokken persoon tegelijkertijd op YouTube is aangemeld, herkent YouTube - telkens wanneer een pagina met een YouTube-video door de betrokken persoon wordt bezocht - welke concrete pagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Deze gegevens worden door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het YouTube-account van de betrokken persoon.
YouTube en Google ontvangen via het YouTube-component altijd informatie over het bezoek van de betrokken persoon aan onze website wanneer op dat moment de betrokken persoon ook op YouTube was aangemeld. Dit gebeurt ook wanneer de betrokken persoon niet op een YouTube-video klikt. Indien de betrokken persoon dergelijke doorgifte van deze gegevens aan YouTube en Google niet wenst, kan hij deze doorgifte verhinderen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.
Het beleid van YouTube inzake gegevensbescherming, dat te vinden is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft toelichting bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Nitras Nederland | Solingenstraat 43 | 7421 ZR Deventer | tel. 085 – 890 07 64 | mail: info (at) nitras.nl
Toggle Bar